Regulamin witryny

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez podmiot gospodarczy White Fox Piotr Gruszczyński , z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej „Organizatorem”). Jej przedmiotem są Targi Plakatu, cykliczne wydarzenie kulturalne, przez niego organizowane (zwane dalej “Wydarzeniem”).

Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące wydarzeń, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Organizatora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora użytkownik strony nie może:

 1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

 

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Organizatorze i jego Wydarzeniach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością.

Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Organizatorze i jego Wydarzeniu, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z jego przedstawicielami.

Regulamin Targów Plakatu 2017

Aby wziąć udział w Targach Plakatu 2017 należy spełnić poniższe warunki:

  1. Odwiedzić stronę targiplakatu.pl/rejestracja,
  2. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy w oparciu o poprawne dane osobowe i wymagane pliki,
  3. Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zgłoszeniowym,
  4. Przesłać autorskie portfolio prac artystycznych w pliku do 10 MB lub wkleić w odpowiednim polu link URL, prowadzący do portfolio online.
  5. O momencie wpłynięcia Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania przez system informatyczny. Rejestracja online zostaje zamknięta o godzinie 23:59 dnia 16 października 2017 roku.
  6. Udział w procesie Rejestracji zgłoszeń jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
  7. Uczestnictwo w Targach Plakatu jako wystawca będzie realizowane po pozytywnym przejściu etapu Rejestracji, w procesie którego wyłonieni zostaną uczestnicy-wystawcy Targów Plakatu 2017, wybrani przez Organizatora i podmioty z nim związane.
  8. Udział w Targach Plakatu, po oficjalnym otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się jako wystawca, jest płatny i wynosi odpowiednio: 246 zł za stoisko mini, 400 zł za stoisko plus oraz 861 zł za stoisko PRO, przy czym kwoty te uznaje się za kwoty brutto, zawierające podatek VAT w kwocie 23% (zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych).
   Zakwalifikowanie się do udziału w Targach Plakatu jako wystawca wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100% za wybrane w procesie rejestracji stoisko, poprzez zlecenie przelewu na podstawie informacji mailowej, otrzymanej od Organizatora lub przesłanej przez niego faktury VAT.
  9. Wysyłając zgłoszenie, zgłaszający oświadcza, że jest wyłącznym autorem przesyłanych w portfolio prac lub posiada co do nich należne i aktualne prawa własności intelektualnej.
  10. Termin płatności za stoisko dla uczestnika Targów Plakatu, który zakwalifikował się do udziału w wydarzeniu jako wystawca, mija 15 listopada 2017 roku. Brak wpłaty w tym terminie Organizator uznaje za dobrowolną rezygnację z uczestnictwa w Targach Plakatu jako wystawca.
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w Targach Plakatu jest możliwa w każdym momencie i powinna zostać zakomunikowana Organizatorowi drogą mailową. Zwrot należności za stoisko w wysokości 100% jest możliwy, gdy rezegnacja wpłynęła do Organizatora w terminie powyżej 21 dni od daty wydarzenia. Poniżej tego okresu opłata za stoisko nie jest zwracana.
  12. Stoiska na Targach Plakatu nie wolno podnajmować ani oddawać innym osobom, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

Odpowiedzialność

Organizator ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Organizator ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów Organizatorowi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób. Organizator nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści należące do innych podmiotów. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu Organizatorowi (zakładka “Kontakt).

W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane Organizatorowi za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych: White Fox Piotr Gruszczyński ul. Krakusa 24/4 31-530 Kraków;  e-mail: targiplakatu@gmail.com

Pozostałe postanowienia

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.