Regulamin witryny

Informacje ogólne
Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez podmiot gospodarczy Don’t Panic Polska K.Kiepas & M.Piotrowska s.c., zarejestrowany przy ul. Wielickiej 44/122 30-552 Kraków, (zwaną dalej „Organizatorem”). Jej przedmiotem są Targi Plakatu, cykliczne wydarzenie kulturalne, przez niego organizowane (zwane dalej “Wydarzeniem”). Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące wydarzeń, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Organizatora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora użytkownik strony nie może:

 1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treść strony Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Organizatorze i jego Wydarzeniach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Organizatorze i jego Wydarzeniu, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z jego przedstawicielami.

Regulamin Targów Plakatu 2019

Aby wziąć udział w Targach Plakatu 2019 należy spełnić poniższe warunki:

  1. Odwiedzić stronę targiplakatu.pl/rejestracja,
  2. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy w oparciu o poprawne dane osobowe i wymagane pliki,
  3. Zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zgłoszeniowym,
  4. Przesłać autorskie portfolio prac artystycznych w pliku do 3 MB lub wkleić w odpowiednim polu link URL, prowadzący do portfolio online.
  5. O momencie wpłynięcia Zgłoszenia decyduje data jego zarejestrowania przez system informatyczny. Rejestracja online zostaje zamknięta o godzinie 23:59 dnia 13 października 2019 roku.
  6. Udział w procesie Rejestracji zgłoszeń jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
  7. Uczestnictwo w Targach Plakatu jako wystawca będzie realizowane po pozytywnym przejściu etapu Rejestracji, w procesie którego wyłonieni zostaną uczestnicy-wystawcy Targów Plakatu 2019, wybrani przez Organizatora i podmioty z nim związane.
  8. Udział w Targach Plakatu, po oficjalnym otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się jako wystawca, jest płatny i wynosi odpowiednio: 307 zł za stoisko mini, 492 zł za stoisko plus, 738 zł za stoisko duże oraz 984 zł za stoisko PRO, przy czym kwoty te uznaje się za kwoty brutto, zawierające podatek VAT w kwocie 23% (zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych). Zakwalifikowanie się do udziału w Targach Plakatu jako wystawca wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100% za wybrane w procesie rejestracji stoisko, poprzez zlecenie przelewu na podstawie informacji mailowej, otrzymanej od Organizatora lub przesłanej przez niego faktury VAT i w określonym przez niego terminie.
  9. Wysyłając zgłoszenie, zgłaszający oświadcza, że jest wyłącznym autorem przesłanych w portfolio prac oraz posiada co do nich należne i aktualne prawa własności intelektualnej.
  10. Termin płatności za stoisko dla uczestnika Targów Plakatu, który zakwalifikował się do udziału w wydarzeniu jako wystawca, mija 18 listopada 2019 roku. Brak wpłaty w tym terminie Organizator uznaje za dobrowolną rezygnację z uczestnictwa w Targach Plakatu jako wystawca.
  11. Rezygnacja z uczestnictwa w Targach Plakatu jest możliwa w każdym momencie i powinna zostać zakomunikowana Organizatorowi drogą mailową. Zwrot należności za stoisko w wysokości 100% jest możliwy, gdy rezegnacja wpłynęła do Organizatora w terminie powyżej 14 dni od daty wydarzenia. Poniżej tego okresu opłata za stoisko nie jest zwracana.
  12. Stoiska na Targach Plakatu nie wolno podnajmować ani oddawać innym osobom, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

Odpowiedzialność

Don’t Panic Polska ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Organizator ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

Udostępnione Informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów Organizatorowi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez niego tych informacji lub materiałów wedle jego uznania i potrzeb, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób. Organizator nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści należące do innych podmiotów. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu Organizatorowi (zakładka “Kontakt”). W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest firma White Fox Piotr Gruszczyński z siedzibą w Krakowie 30-530, ul. Krakusa 24/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 6792993912, REGON: 361964439. 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 3. Na niniejszej stronie internetowej stosujemy się do RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE]. 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL). 5. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym na niniejszej stronie lub gromadzone za pomocą formularzy podmiotów zewnętrznych (JotForm.com] są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Właściciel niniejszej witryny jest administratorem danych odwiedzających ją osób. Oznacza to, że jeśli wypełnisz nasz formularz rejestracyjny, przetwarzamy takie Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane Twojej firmy, adres IP. 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności (j.w), w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści witryny, oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 3. Każda osoba, której danymi administrujemy ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji właściciela witryny jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: targiplakatu@gmail.com 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zakończeniu Wydarzenia, na które się zarejestrowałeś za pośrednictwem witryny targiplakatu.pl lub podmiotu zewnętrznego, używanego do procesu rejestracji (JotForm.com) lub cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeb dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji tych danych. 5. Właściciel witryny ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 6. Właściciel witryny  nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§3. Pliki cookies

1. Witryna targiplakatu.pl używa cookies.
Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy White Fox Piotr Gruszczyński w celu optymalizacji działań.

3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiesDodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych: Don’t Panic Polska sc ul. Wielicka 44/122 30-552 Kraków;
e-mail: targiplakatu@gmail.com

Pozostałe postanowienia

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.